Vihreät arvot ovat vapaus, vastuu ja välittäminen

Koulutus

Vihreät kannattavat Lahdessa jokaisen lapsen oikeutta päästä päivähoitoon huolimatta siitä ovatko vanhemmat töissä tai työttömänä. Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus päivähoitoon. Kannatan kaikille lapsille maksutonta päivähoitoa. Se purkaisi myös työllistymisen esteitä. Vanhemmilla olisi mahdollisuus ottaa työtä vastaan nopeallakin aikataululla kun lastenhoitoasiat olisivat jo järjestyksessä. Maksuton päivähoito helpottaisi myös monen haastavassa tilanteessa olevan perheen asemaa. Lapsi saa päivähoidossa ruoan ja mielekästä tekemistä. Vanhempi saa oman hetken.

Koulutus rakentaa sivistystä, vahvistaa hyvinvointia ja osallisuuden edellytyksiä. Vihreiden tavoite on, että suomalainen koulutus on maailman parasta kaikilla asteilla. Koulujen tulee säilyä tasa-arvoisina kaikille lapsille ja nuorille. Luokkien ryhmäkokojen tulee olla pieniä alle 15 oppilaan ryhmiä. Näin turvataan jokaisen oppilaan tarvitsema tuki opettajaltaan. Pienet ryhmäkoot lisäävät myös koulujen työrauhaa. Pienet ryhmäkoot tukevat myös opettajien työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Pienet ryhmäkoot kouluissa ovat halpaa ja tehokasta terveyden edistämistä.

Kouluissa tulee olla myös riittävät resurssit erityistä tukea vaativien oppilaiden opettamiseen. Koulujen sosiaalityön on oltava laadukasta ja palveluun pääsyn nopeaa. Esimerkiksi koulukuraattorille ja koulupsykologille on opiskelijan päästävä muutaman päivän kuluessa. Ehdottaisin koulukuraattorit ja koulupsykologit olisivat mukana koulun arjessa, siellä missä oppilaat koulupäivänsä viettävät. Kun ongelmiin tartutaan ajoissa, on niiden ratkaiseminen sekä nopeampaa että halvempaa.

Koulurakennusten on oltava terveitä ja turvallisia. Niiden kunnosta on huolehdittava tulevaisuudessakin. Koulutiloihin on Lahdessa investoitu ja tulevaisuudessa investoidaan vielä lisää.

Kunta asukkaidensa terveyden edistäjänä

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on mahdollista hyvällä terveyspolitiikalla. Perusterveydenhuolto on merkittävä kansanterveyden edistäjä. Maksuton ja kaikkien saatavilla oleva laadukas terveyspalvelu kuuluu kaikille lahtelaisille. Verovaroin tuotettujen palveluiden tuottamisen tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Verorahat tulee käyttää kansanterveyden edistämiseen, ei yksityisten toimijoiden voittojen kerryttämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tärkeää panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Lahti voi auttaa asukkaitaan pysymään terveinä. Kulttuuri ja liikunta edistävät hyvinvointia. Asukkaille tarjotut kirjastot, teatterit ja konsertit ovat osa hyvinvoivaa kaupunkia. Hyvät asuinympäristöt liikuntapaikkoineen ja pyöräteineen edistävät asukkaiden terveyttä. Näin säästetään myös terveydenhuollon menoissa.

Vanhuksilla tulee olla mahdollisuus inhimilliseen ja arvokkaaseen vanhuuteen. Henkilöstön riittävyydestä ja hyvinvoinnista on myös huolehdittava vanhustenhuollossa. Kotihoidon palveluihin on palkattava riittävästi henkilökuntaa. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on tarjottava palvelut asukkailleen. Laadukkaisiin terveydenhuollon palveluihin päästään riittävällä henkilöstömäärällä. Hoitajien työolojen on oltava kunnossa. Hallinnon sijaan on resursseja suunnattava sinne missä potilasta hoidetaan. Tämä onnistuu nykyaikaisella ja tasapuolisella johtamisella sekä toimintoja uudistamalla.

  • Kaupunkimme metsät ovat tärkeitä keitaita ihmisten rauhoittua ja liikkua

Ympäristö

Ympäristöasiat on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Ihmisten hyvinvointi on yhteydessä ympäristön hyvinvointiin. Lahtelainen luonto vesistöineen on arvokas aarteemme. Kaupunkimme metsät ovat tärkeitä keitaita ihmisten rauhoittua ja liikkua.

Julkisen liikenteen maksujen tulee olla kaikille kaupunkilaisille kohtuullisella tasolla. Toimiva julkinen liikenne on kaikkien kaupunkilaisten etu.

Kunnat voivat toimia energiatehokkuuden edelläkävijöinä. Lahdessa voidaan ottaa käyttöön energiaa säästävää tekniikkaa Lahden kaupungin rakennuksissa, katuvalaistuksessa, liikennevaloissa ja kunnan sähkölaitteissa. Rakennusmääräyksin ja hyvän neuvonnan avulla voidaan helpottaa kaupunkilaisten omaa energian tuotantoa (maalämpö ja aurinkoenergia). Näin voidaan pienentää Lahden asukkaiden energialaskua ja samalla kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Panostusta kouluterveydenhuoltoon

Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus harrastuksiin. Kaupunki voi olla tukemassa lasten ja nuorten järjestöjä, taiteen perusopetusta ja paikkoja harrastusten tueksi.

Lahdessa on kehitettävä kouluterveydenhuollon palveluita. Kouluterveydenhuolto on erinomainen paikka lasten ja nuorten terveyden edistämiselle. Kouluterveydenhuoltoon on saatava työhönsä sitoutuneet lääkärit ja ammattitaitoiset terveydenhoitajat. On palkattava myös lisää koulukuraattoreita ja psykologeja tekemään ennaltaehkäisevää työtä. Toimintaa on muutettava niin että lapsilla ja nuorilla on nopea pääsy terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle ja heille tarjotut palvelut ovat laadukkaita. Erityisen tuen piirissä olevat lapset ja nuoret ovat oikeutettuja saamaan tarvitsemansa palvelut. Lapsiin ja nuoriin panostamalla saadaan asiat korjattua ajoissa ja niin, että tulevaisuudessa heistä kasvaa terveitä ja tasapainoisia aikuisia.

Omalla asuinalueellani tärkeä koiran omistajien kohtaamispaikka on koirapuisto. Siellä koirat voivat turvallisesti ulkoilla vapaana aidatun alueen sisällä. Koirien leikkiessä voivat ihmiset vaihtaa kuulumisia. Tällaiset arjen kohtaamispaikat ovat merkittäviä yhteisöllisyyden rakentajia. Tutkitusti yksinäisyys vaikuttaa elämänlaatua huonontavasti.